افراد

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر حراست

شماره تماس :

031-57995403

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی

شماره تماس :

031-57995333

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

رئیس اداه امور اداری

کارشناس کارگزینی هیئت علمی، حقوق و دستمزد

شماره تماس :

031-57995202

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

شماره تماس :

031-57770691

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

مسئول طرح و برنامه

شماره تماس :

031-57995333

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

شماره تماس :

031-57995203

ایمان محمدی

ایمان محمدی

کارشناس تربیت بدنی،امور فرهنگی و امور دانشجویی

شماره تماس :

031-57995208

سید علی دهقانی

سید علی دهقانی

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس :

031-57770691

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

شماره تماس:

031-57995302

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس آموزش

شماره تماس :

031-57995301

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس کارگزینی غیر هیئت علمی

شماره تماس :

031-57995202

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه

شماره تماس :

031-57995406

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

شماره تماس :

031-57995209

فاطمه جگری

فاطمه جگری

کارشناس امور خوابگاه