افراد

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

رئیس دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: 57770692

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

معاون آموزشی پژوهشی و دانشجویی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

تلفن: 57995201

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

سرپرست مدیر آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - کاربردی

تلفن: 57995217

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

تلفن: 57995409

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه ریاضی

مدیر گروه آمار

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: 57995304

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک

تلفن: 57995303

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر

تلفن: 57995213

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - نظریه توزیع

تلفن: 57995214

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز

تلفن: 57995216

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالز تابعی

تلفن: 57995212

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

عضو هئیت علمی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

تلفن: 57995217

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: 57995214

دکتر مریم شاه سیاه

دکتر مریم شاه سیاه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: 57995211

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - فرآیند تصادفی

تلفن: 57995212