افراد

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

رئیس دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

معاون مالی و اداری

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

تلفن: ---

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

معاون آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک

تلفن: ---

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

سرپرست مدیر آموزشی و پژوهشی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

تلفن: ---

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه ریاضی

مدیر گروه آمار

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر

تلفن: ---

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - نظریه توزیع

تلفن: ---

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالز تابعی

تلفن: ---

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز

تلفن: ---

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - کاربردی

تلفن: ---

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر مریم شاه سیاه

دکتر مریم شاه سیاه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر مرجان فیروزنیا

دکتر مرجان فیروزنیا

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - فرآیند تصادفی

تلفن: ---

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر حراست

شماره تماس :

031-57995403

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی

شماره تماس :

031-57995333

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

رئیس اداه امور اداری

کارشناس کارگزینی هیئت علمی، حقوق و دستمزد

شماره تماس :

031-57995202

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

شماره تماس :

031-57770691

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

مسئول طرح و برنامه

شماره تماس :

031-57995333

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

شماره تماس :

031-57995203

حمید امیری

حمید امیری

متصدی کتابخانه

شماره تماس :

031-57995306

ایمان محمدی

ایمان محمدی

کارشناس تربیت بدنی،امور فرهنگی و امور دانشجویی

شماره تماس :

031-57995208

سید علی دهقانی

سید علی دهقانی

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس :

031-57770691

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

شماره تماس:

031-57995302

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس آموزش

شماره تماس :

031-57995301

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس کارگزینی غیر هیئت علمی

شماره تماس :

031-57995202

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه

شماره تماس :

031-57995406

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

شماره تماس :

031-57995209