گالری تصاویر زمستان 98

 

 

 

تصویر برف روبی کارکنان از ساختمان در دست احداث سلف، به همراه رئیس دانشکده جناب دکتر وحدتی