ورودی دانشکده ریاضی و کامپیوتر

 

ساختمان اداری و آموزشی 1

 

 

کتابخانه مرکزی دانشکده

 

 

ساختمان خوابگاه جواهری

 

سالن مطالعه مرکزی

 

 

منظره و چشم انداز دانشکده