مصوبات هیات امنا

مصوبات هیات امنا

صورتجلسات

پیوست ها

صورتجلسه اولین جلسه دوره ششم هیات امنا تیرماه ۹۳

پیوست شماره ۴ صورتجلسه هیات امنا تیر۹۳ اساسنامه پردیس میرداماد دانشگاه اصفهان
پیوست شماره ۵ صورتجلسه هیات امنا تیر۹۳ آئین نامه ترفیع
پیوست شماره ۷ صورتجلسه هیات امنا تیر۹۳
پیوست شماره۸صورتجلسه هیات امنا تیر۹۳
پیوست شماره۹صورتجلسه هیات امنا تیر۹۳

صورتجلسه اولین جلسه فوق العاده از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان خرداد ماه ۹۳

 

صورتجلسه دومین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان هشتم دیماه ۹۳

پیوست شماره ۱ هیات امنای هشتم دیماه ۹۳

پیوست شماره ۲ هیات امنای هشتم دیماه ۹۳

پیوست شماره ۳ هیات امنای هشتم دیماه ۹۳

صورتجلسه سومین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان

پیوست شماره ۶ هیات امنای هشتم

پیوست شماره ۷هیات امنای هشتم

صورتجلسه چهارمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان (آذر ۹۴)

پیوست شماره ۱ چهارمین جلسه از دوره ششم هیات امنا آذرماه ۹۴

صورتجلسه پنجمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان

 

صورتجلسه ششمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان-تیرماه۹۵

پیوست شماره ۷ ششمین جلسه

پیوست شماره ۸ ششمین جلسه

صورتجلسه هفتمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان- (بهمن ۹۵)  

 
 
   
  صورتجلسه دهمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه، مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۹۶
 
 صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم  مورخ ۹۷/۰۵/۰۶