میزان تقریبی کمک های نقدی و حمایت جلب شده تا انتهای سال ۱۳۹۶، مبالغ به میلیون ریال می‌باشد.

میزان تقریبی کمک های نقدی و حمایت جلب شده تا انتهای سال ۱۳۹۶، مبالغ به میلیون ریال می‌باشد.

 

تجمعي تا پايان سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

۴۷۹۹۰ 

۳۵۰

۰

۲۵۰

۴۰۰۰

۳۷۰۰