فعالیتها در حوزه نرم‌افزاری

فعالیتها در حوزه نرم‌افزاری

سال
شرح اقدامات صورت گرفته
ارزش تقریبی (ریال)
۱۳۸۲

اهدای دو هزار جلد کتاب توسط یکی از خیرین خوانسای مقیم تهران

۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۸۷

برگزاری کنفرانس فرآیندهای تصادفی به کمک خیرین

۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۲

برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آنالیز عددی ایران

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۲

برگزاری بیست و سومین سمینار جبر ایران

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۴

دومین نشست راهبردی انجمن ریاضی ایران

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۶

اعطای وام دانشجویی به دانشجویان نیازمند توسط خیرین

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰