مشارکت در حوزه سخت افزاری

مشارکت در حوزه سخت افزاری

سال
شرح اقدامات صورت گرفته
ارزش تقریبی (ریال)
۱۳۷۴

پرداخت هزینه های جاری برای شروع به کار دانشکده به مدت یک سال

۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۷۵

اهدای یک دستگاه مینی بوس توسط هیأت قائمیه شهرستان خوانسار

۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۷۸

خرید یک دستگاه سواری آردی

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۸۰

احداث اولین ساختمان دانشکده با زیر بنای هشت هزار متر مربع در سه طبقه

۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۸۵

احداث خوابگاه دانشجویی با زیر بنای شش هزار متر مربع در پنج طبقه

۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۸۵

خرید کلیه تجهیزات و تاسیسات خوابگاه

۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۸۵

احداث بلوار اصلی دانشکده به همراه آسفالت و نصب ستون برق و .. به طول یک کیلومتر

۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۵

کمک غیر نقدی به احداث ساختمان آموزشی و کمک آموزشی به مساحت هزار متر مربع

۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۶

کمک غیر نقدی به احداث ساختمان آموزشی و کمک آموزشی به مساحت هزار متر مربع

۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰