اعضاي هيات امناء

اعضاي هيات امناء

رديف

نام و نام خانوادگي

۱

فضل الله جواهری

۲

سید علی میرباقری

۳

هوشنگ طالبی

۴

سید حسن شفعتی

۵

محسن اسحاقی

۶

هوشنگ صانعی

۷

داود میرزائی

۸

سعید وحدتی

۹

سید ابراهیم صادقی

۱۰

دکتر سید ابراهیم صادقی

۱۱

مهدی کامرانی

۱۲

محمود براتی

۱۳

علی اکبر میرشفیعی

۱۴

منوچهر اشرف الکتابی

۱۵

حسین رضایی

۱۶

فضل الله آخوندی

۱۷

حمید رضایی

۱۸

محمد عصاری

۱۹

ماشالله اسدی

۲۰

حسین مبینی

۲۱

حسن صادقی

۲۲

شهداد فاضلی

۲۳

ناصر میرباقری

۲۴

تقی کامرانی

۲۵

ابوالفضل میرباقری

۲۶

صادق قاضی زاده

۲۷

محمود متوسلی

۲۸

محمد تقی احمدی

۲۹

محمد احمدیان