اعضاي هيات موسس

اعضاي هيات موسس

 

رديف

نام و نام خانوادگي

۱

فضل الله جواهری

۲

سید علی میرباقری

۳

منوچهر اشرف الکتابی

۴

سید حسن شفعتی

۵

هوشنگ صانعی

۶

محسن اسحاقی

۷

داود میرزائی

۸

سعید وحدتی

۹

تقی کامران

۱۰

حسن صادقی

۱۱

ماشالله اسدی

۱۲

سید مرتضی هاشمی

۱۳

سید حسین میرباقری

۱۴

محمود براتی

۱۵

سید ابراهیم صادقی

۱۶

محمد عصاری