دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

شماره تلفن مستقیم دانشکده ریاضی و کامپیوتر

حوزه ریاست

57770691

حوزه ریاست

57770691

فکس

57770692

دفتر نهاد رهبری

57995104

معاونت مالی و اداری

57770691

معاونت دانشجویی

57770691

معاونت آموزش و پژوهش

57995303

معاونت فرهنگی

57770691

مدیر امور مالی

57995202

مدیر امور اداری

57995203

مدیر فرهنگی

57995308

مدیر گروه

57995304

مدیر حراست

57995403

کارشناس آموزش

57995301

کارشناس آموزش

57995302

کارشناس امور دانشجویی

57995208

کارشناس امور تغذیه

57995209

طرح و برنامه

57995211

خوابگاه

57995407

کتابخانه

57995306

بایگانی آموزش

57995305

سایت

57995307

کارگزینی، حقوق و دستمزد

57995204

انبار

57995205

کارپردازی

57995206

امور عمومی

57995207

تربیت بدنی

57995309

نگهبانی دانشکده

57995404

نگهبانی درب اصلی

57995405

نگهبانی خوابگاه

57995406

 

 

اتاق اعضای محترم هیات علمی

دکتر الیاسی

57995313

دکتر بحرینی

57995310

دکتر چراغی

57995316

دکتر حاجی شریفی

57995317

دکتر حسن زاده

57995312

دکتر داوری

57995314

دکتر زارعی

57995317

دکتر قانعی

---

دکتر کیخایی

57995304

دکتر میرزائی

---

دکتر نکوخو

57995314

دکتر واحد

57995312

دکتر وحدتی

---

دکتر هاشمی

57995310