دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

شماره تلفن مستقیم دانشکده ریاضی و کامپیوتر

 

 پیش شماره شهرستان 031

 

حوزه ریاست

  

اساتید

 

 

حوزه

تلفن محل کار

تلفن همراه 

1

حوزه ریاست (آقای حقانی)

57770692

*

2

دفتر نهاد رهبری

57995104

*

25

دکتر قانعی

57995303

*

حوزه معاونت مالی و اداری

26

دکتر الیاسی

57995213

*

3

مدیر مالی(آقای صادقی)

57995200

*

27

دکتر چراغی

57995216

*

4

مدیر اداری( خانم سجادی)

57995202

*

28

دکتر داوری

57995214

*

5

کارشناس کارگزینی(خانم صانعی)

57995204

*

29

دکتر نکوخو

57995214

*

6

کارشناس بودجه( آقای میرزایی)

57995200

*

30

دکتر واحد

57995217

*

7

مسول انبار( آقای حسن پور)

57995205

*

31

دکتر هاشمی

57995212

*

8

مسول اموال ( آقای جمشیدی)

57995205

*

32

دکتر شاه سیاه

57995211

*

9

کارپردازی(آقای علوی)

57995206

*

33

 

 

*

10

کارپردازی(آقای مومنی)

57995206

*

34

 

 

*

11

کارشناس طرح های عمرانی

 (آقای علی پرست)

57995203

*

35

 

 

*

12

امور عمومی(آقای عصاری)

57995207

*

حراست

حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

36

مدیر حراست

57995403

*

13

معاونت(دکتر حاجی شریفی)

57995201

*

37

نگهبانی درب اصلی

57995405

*

14

مدیر آموزشی، پژوهشی

(دکتر حسن زاده)

57995217

*

38

نگهبانی خوابگاه

57995406

*

15

مدیر گروه ریاضی و آمار

(دکتر کیخایی)

57995304

*

 

39

 

فکس دانشکده

 

57770691

*

16

مدیر گروه علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر(دکتر زارعی)

57995409

*

*

17

کارشناس آموزش رشته ریاضی و آمار  (خانم صاحبی)

57995302

09210755971

 

 

 

 

 

 

18

کارشناس آموزش رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

(خانم سقایی)

 

57995209

09338078095

19

کارشناس پژوهش و فارغ التحصیلی( خانم حاجی شریفی)

57995301

09932186062

 

20

دبیر خانه آموزش (آقای میرباقری)

57995305

 

 

21

کارشناس دانشجویی

 (آقای محمدی)

57995208

09019193148

 

22

کارشناس فناوری اطلاعات

(آقای دهقانی)

57995402

09332564442

 

23

مسول کتابخانه (آقای امیری)

57995401

 

 

 24

کارشناس خوابگاه

 ( خانم هاشمی)

 

 57995404 09378845027