دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

شماره تلفن مستقیم دانشکده ریاضی و کامپیوتر

 

 پیش شماره شهرستان 031

 

حوزه ریاست

  

اساتید

 

1

حوزه ریاست (آقای حقانی)

57770692

2

دفتر نهاد رهبری

57995104

25

دکتر قانعی

57995303

حوزه معاونت مالی و اداری

26

دکتر الیاسی

57995213

3

مدیر مالی(آقای صادقی)

57995200

27

دکتر چراغی

57995216

4

مدیر اداری( خانم سجادی)

57995202

28

دکتر داوری

57995214

5

کارشناس کارگزینی(خانم صانعی)

57995204

29

دکتر نکوخو

57995214

6

کارشناس بودجه( آقای میرزایی)

57995200

30

دکتر واحد

57995217

7

مسول انبار( آقای حسن پور)

57995205

31

دکتر هاشمی

57995212

8

مسول اموال ( آقای جمشیدی)

57995205

32

دکتر شاه سیاه

57995211

9

کارپردازی(آقای علوی)

57995206

33

 

 

10

کارپردازی(آقای مومنی)

57995206

34

 

 

11

کارشناس طرح های عمرانی

 (آقای علی پرست)

57995203

35

 

 

12

امور عمومی(آقای عصاری)

57995207

حراست

حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

36

مدیر حراست

57995403

13

معاونت(دکتر حاجی شریفی)

57995201

37

نگهبانی درب اصلی

57995405

14

مدیر آموزشی، پژوهشی

(دکتر حسن زاده)

57995217

38

نگهبانی خوابگاه

57995406

15

مدیر گروه ریاضی و آمار

(دکتر کیخایی)

57995304

 

39

 

فکس دانشکده

 

57770691

16

مدیر گروه علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر(دکتر زارعی)

57995409

17

کارشناس آموزش رشته ریاضی و آمار  (خانم صاحبی)

57995302

 

 

 

 

 

 

18

کارشناس آموزش رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

(خانم سقایی)

 

57995209

19

کارشناس پژوهش و فارغ التحصیلی( خانم حاجی شریفی)

57995301

 

20

دبیر خانه آموزش (آقای میرباقری)

57995305

 

21

کارشناس دانشجویی

 (آقای محمدی)

57995208

 

22

کارشناس فناوری اطلاعات

(آقای دهقانی)

57995402

 

23

مسول کتابخانه (آقای امیری)

57995401

 

 24

کارشناس خوابگاه

 ( خانم هاشمی)

 

 57995404