وبینار دوره ای سخنران : دکتر سعید صدیقین

وبینار دوره ای سخنران : دکتر سعید صدیقین

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف دانش آموخته دکتری علوم کامپیوتر از دانشگاه مریلند و پسا دکتری از دانشگاه هاروارد

شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ 50

وبینار دوره ای
سخنران : دکتر سعید صدیقین
دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
دانش آموخته دکتری علوم کامپیوتر از دانشگاه مریلند و پسا دکتری از دانشگاه هاروارد
موضوع: Campaigning via LPs: Solving Blotto and Beyond
زمان : شنبه 4 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت 18:30
آدرس ورود به جلسه:
https://edu.khansar-cmc.ac.ir/b/sae-kcy-h33