فیلم سخنرانی: دکتر مجید میرزاوزیری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد موضوع سخنرانی: مسائل ابتکاری برای پژوهش

فیلم سخنرانی: دکتر مجید میرزاوزیری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد موضوع سخنرانی: مسائل ابتکاری برای پژوهش

شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 304

برای مشاهده فیلم کلیک کنید