گزارش تصویری

گزارش تصویری

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ 85

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از بلوار و خیابان جدید دانشکده ریاضی و کامپیوتر

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از سوله ورزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از ساختمان اداری جدید

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از ساختمان های در دست احداث مسجد و سلف دانشکده 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از محوطه خوابگاه جواهری 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از خوابگاه جواهری

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از خوابگاه جواهری

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جلسه نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان با کارکنان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار