اطلاعیه آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار مورخ 1399/02/13