در خصوص ميهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی