برگزاری دوره توجیهی بدو استخدام کارکنان در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

برگزاری دوره توجیهی بدو استخدام کارکنان در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ 370

برگزاری دوره توجیهی بدو استخدام کارکنان که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار گردید

 

در این دوره کارکنان دولت از دستگاه های مختلف شهرستان خوانسار و گلپایگان شرکت کردند