اعضای محترم هیات علمی

دکتر مهدی الیاسی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : جبر - گراف

شماره تلفن

پست الکترونیک : m.elyasi[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی: WebSite

دکتر عباس چراغی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : رمزنگاری

شماره تلفن

پست الکترونیک : a.cheraghi[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

دکتر سعید وحدتی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : روشهای عددی در ریاضیات مالی

شماره تلفن

پست الکترونیک : vahdati[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

دکتر رضا کیخائی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : ریاضیات مالی

شماره تلفن

پست الکترونیک : keykhaei[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

 

دکتر وحید نکوخو

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : آمار نظریه ی توزیع ها

شماره تلفن

پست الکترونیک : v.nekoukhou[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

 

دکتر علی داوری

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : ...

شماره تلفن

پست الکترونیک

وب سایت شخصی

 

دکتر منیژه بحرینی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : آنالیز تابعی

شماره تلفن

پست الکترونیک : mebahreini[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی: WebSite

 

دکتر مریم هاشمی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : احتمال و فرآیندهای تصادفی

شماره تلفن

پست الکترونیک : hashemi[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : آنالیز تابعی ( خطی و غیر خطی )

شماره تلفن

پست الکترونیک : hr.hajisharifi[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

دکتر محمدرضا قانعی

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : آنالیز هارمونیک

شماره تلفن

پست الکترونیک : mr.ghanei[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

 

دکتر راضیه واحد

مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی : Category Theory, Representation Theory of Algebras, Homological theory of Artin Algebras, Gorenstein Homological Algebra

شماره تلفن

پست الکترونیک : vahed[at]khansar-cmc.ac.ir

وب سایت شخصی : WebSite

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار