معرفی ریاست دانشکده

دکتر داود میرزایی، دانشیار گروه ریاضی 

فعالیتهای علمی و اجرایی:

-        معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی دانشگاه اصفهان

-        نماینده جذب در کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

-        عضو متخصص صاحبنظر درکارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان

-        عضو متخصص صاحبنظر در کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان

-        عضو کمیته بین‌المللی سازی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

-        نماینده گروه ریاضی در شورای آموزش‌های مجازی دانشگاه اصفهان

-        عضو کمیته علمی سیزدهمین سمینار بین‌المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی اصفهان، تیر 1395

-        عضو کمیته علمی پنجمین سمینار آنالیز عددی و کاربردها، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، شهریور 1393

-        عضو کمیته علمی و کمیته اجرایی چهارمین سمینار ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن، خوانسار، اردیبهشت 1392

-        برگزار کننده کارگاه بین‌المللی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی و مسائل مقدار ویژه، مرکز تحقیقات ریاضیات و فیزیک نظری (IPM-Isfahan)، تیر1395 

-        برگزار کننده کارگاه بین‌المللی آنالیز عددی، مرکز تحقیقات ریاضیات و فیزیک نظری(IPM-Isfahan)، خرداد 1394

افتخارات:

-        دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

-        دریافت بورسیه فرصت تحقیقاتی شش ماهه دانشگاه گوتینگن آلمان از وزارت علوم، 1389

-        عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

-        دریافت جایزه استادیاران جوان از بنیاد ملی نخبگان سال 1391

-        نویسنده کتاب " آنالیز عددی پیشرفته"، کتاب سال استان اصفهان، سال 1393

-        پژوهشگر برگزیده دانشگاه اصفهان، سال1396

-        سخنران مدعو کنفرانس بین‌المللی نظریه تقریب و یادگیری، شانگهای چین 1393

-        سخنران مدعو کارگاه نظریه تقریب سازنده و کاربردها، ورونا ایتالیا 1395

-        سخنران مدعو ششمین سمینار ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه مراغه 1395

تألیفات:

کتاب‌ها

-        آنالیز عددی پیشرفته، تألیف، داود میرزایی، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم 1393( کتاب سال استان اصفهان در سال1393)

-        معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، ترجمه، کیوان مهاجر و داود میرزایی، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول 1393

مقالات چاپ شده در مجلات

2017

D. Mirzaei, Direct approximation on spheres using generalized moving least squares, BIT Numerical Mathematics. In press (2017).

2016

D. Mirzaei, K. Hasanpour, Direct meshless local Petrov–Galerkin method for elastodynamic analysis, Acta Mechanica, 227 (3) (2016) 619-632. D. Mirzaei, A greedy meshless local Petrov-Galerkin method based on radial basis functions, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 32 (3) (2016) 847–861. 

D. Mirzaei, Error bounds for GMLS derivatives approximations of Sobolev functions, Journal of Computational and Applied Mathematics, 294 (2016) 93-101.

 

2015

D. Mirzaei, Analysis of moving least squares approximation revisited, Journal of Computational and Applied Mathematics 282 (2015) 237-250. M. Ramezani, M. Mojtabaei, D. Mirzaei, DMLPG solution of the fractional advection-diffusion problem, Engineering Analysis with Boundary Elements 59 (2015) 36-42. 

D. Mirzaei, A new low-cost meshfree method for two and three dimensional problems in elasticity, Applied Mathematical Modelling, 39 (2015) 7181-7196. 

S. Vahdati, D. Mirzaei, The finite points approximation to the PDE problems in multi-asset options. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 109 (2015) 247-262. 

 

2014

D. Mirzaei, R. Schaback, Direct Meshless Local Petrov-Galerkin (DMLPG) method: A generalized MLS approximation, Applied Numerical Mathematics, 68 (2013) 73-82.

 

2013

 D. Mirzaei, R. Schaback, Solving heat conduction problems by the Direct Meshless Local Petrov-Galerkin (DMLPG) method, Numerical Algorithms, 65 (2014) 275-291.

H. Hosseinzadeh, M. Dehghan, D. Mirzaei, The boundary element method for Magneto-Hydrodynamic (MHD) channel flows at high Hartmann Numbers, Applied Mathematical Modelling, 37 (2013) 2337–2351.

 

2012

D. Mirzaei, R. Schaback, M. Dehghan, On generalized moving least squares and diffuse derivatives, IMA Journal of Numerical Analysis, 32 (2012)  983-1000.

D. Mirzaei, M. Dehghan, New implementation of MLBIE method for heat conduction problem in functionally graded materials. Engineering Analysis with Boundary Elements, 36 (2012) 511--519. 

 

2011 

D. Mirzaei, M. Dehghan, MLPG method for transient heat conduction problem with MLS as trial approximation in both time and space domains. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 72 (2011) 185-210. 

 

2010

D. MirzaeiM. Dehghan, MLPG approximation to the p-Laplace problem, Computational Mechanics, 46 (2010) 805-912.

D. MirzaeiM. Dehghan, A meshless based method for solution of integral equations, Applied Numerical Mathematics, 60 (2010) 245-262.

D. Mirzaei, M. Dehghan, Meshless local Petrov-Galerkin approximation to the two dimensional sine-Gordon equation, Journal of Computational and Applied Mathematics, 233 (2010) 2737-2754.

 

2009

M. Dehghan, D. Mirzaei, Meshless Local boundary integral equation (LBIE) method for the unsteady magnetohydrodynamic (MHD) flow in rectangular and circular pipes, Computer Physics Communications, 180 (2009) 1458-1466. 

D. Mirzaei, M. Dehghan, Implementation of meshless LBIE method to the 2D non-linear SG problem, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 79 (2009) 1662-1682.

M. Dehghan, D. Mirzaei, A numerical method based on the boundary integral equation and dual reciprocity methods for one-dimensional Cahn-Hilliard equation, Engineering Analysis with Boundary Elements, 33 (2009) 522-528.

M. Dehghan, D. Mirzaei, Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) method for the unsteady magnetohydrodynamic (MHD) flow through pipe with arbitrary wall conductivity, Applied Numerical Mathematics, 59 (2009) 1043-1058. 

D. Mirzaei, M. Dehghan, Boundary element solution of the two-dimensional sine-Gordon equation using continuous linear elements, Engineering Analysis with Boundary Elements, 33 (2009) 12-24.

 

 2008

M. Dehghan, D. Mirzaei, The boundary integral equation approach for numerical solution of the one-dimensional sine-Gordon equation, Numerical Methods for Partial differential Equations, 24 (2008) 1405-1425.M. Dehghan, 

D. Mirzaei, Numerical solution to the unsteady two-dimensional Schrodinger equation using meshless local boundary integral equation method, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 76 (2008) 501-520.

M. Dehghan, D. Mirzaei, The meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for the generalized two-dimensional non-linear Schrodinger equation, Engineering Analysis with Boundary Elements, 32 (2008) 747-756.  

M. Dehghan, D. Mirzaei, The dual reciprocity boundary element method (DRBEM) for two-dimensional sine-Gordon equation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 197 (2008) 476-486.

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

D. Mirzaei, Meshless Approximants, A general invited talk in 6th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications, 20-21 July 2016, Maragheh, Iran

D. Mirzaei, A direct approximation method with applications to engineering problems, International Conference on Learning and Approximation, 8-12 December 2014, Shanghai, China.

D. Mirzaei, Recent developments in MLS based meshless methods, 4th Iranian Conference on Numerical Analysis and its Applications, Khansar, Iran, 1392 (2013). 

D. Mirzaei, M. Dehghan, A numerical scheme based on boundary integral equation for one-dimensional time-dependent differential equations, The 40th Annual Iranian Mathematics Conference, Sharif Uni. of Tech. Tehran, 1388 (2009).

D. Mirzaei, Direct approximation on spheres using generalized moving least squares, 4th Dolomitise Workshop on Constructive Approximation and Applications, 2016, Italy.

 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار