معرفی ریاست دانشکده

 

 

دکتر داود میرزایی، دانشیار گروه ریاضی 

وب سایت شخصی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار