افراد

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

کارشناس دفتر طرح، برنامه و فناوری

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

سرپرست امور فرهنگی

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی و اداری

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

احمد اسکندری

احمد اسکندری

مسئول حراست و روابط عمومی

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس آموزش

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس امور دانشجویی

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

کارشناس کارگزینی، حقوق و دستمزد

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه