افراد

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر حراست

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی و اداری

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

مسئول طرح و برنامه

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

ایمان محمدی

ایمان محمدی

کارشناس تربیت بدنی،امور فرهنگی و امور دانشجویی

سید علی دهقانی

سید علی دهقانی

کارشناس فناوری اطلاعات

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس آموزش

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

کارشناس کارگزینی هیئت علمی، حقوق و دستمزد

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس کارگزینی غیر هیئت علمی

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

فاطمه جگری

فاطمه جگری

کارشناس امور خوابگاه