افراد

امیرحقانی

امیرحقانی

سرپرست حوزه ریاست

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

کارشناس دفتر طرح، برنامه و فناوری

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر امور فرهنگی

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول امور عمومی

احمد اسکندری

احمد اسکندری

مسئول حراست

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس مسئول حوزه آموزش

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس امور دانشجویی

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

کارشناس کارگزینی، حقوق و دستمزد

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس مسئول گروه

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

مسئول امور خوابگاه