افراد

دکتر داود میرزائی

دکتر داود میرزائی

رئیس دانشگاه

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

معاون اداری و مالی

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

عضو هیات علمی

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

عضو هیات علمی

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

عضو هیات علمی

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

عضو هیات علمی

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

عضو هیات علمی

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی