افراد

دکتر داود میرزائی

دکتر داود میرزائی

رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

معاون اداری و مالی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

معاون آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک

تلفن: ---

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - نظریه توزیع

تلفن: ---

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر

تلفن: ---

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالز تابعی

تلفن: ---

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز

تلفن: ---

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

تلفن: ---

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - کاربردی

تلفن: ---

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

تلفن: ---

دکتر مریم شاه سیاه

دکتر مریم شاه سیاه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر مرجان فیروزنیا

دکتر مرجان فیروزنیا

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

تلفن: ---

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

تلفن: ---

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - فرآیند تصادفی

تلفن: ---