افراد

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

رئیس دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

معاون مالی و اداری

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

تلفن: ---

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

معاون آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک

تلفن: ---

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

سرپرست مدیر آموزشی و پژوهشی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

تلفن: ---

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه ریاضی

مدیر گروه آمار

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر

تلفن: ---

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - نظریه توزیع

تلفن: ---

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالز تابعی

تلفن: ---

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز

تلفن: ---

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - کاربردی

تلفن: ---

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر مریم شاه سیاه

دکتر مریم شاه سیاه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر مرجان فیروزنیا

دکتر مرجان فیروزنیا

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: 

تلفن: ---

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - فرآیند تصادفی

تلفن: ---

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر حراست

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی و اداری

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

مسئول طرح و برنامه

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

ایمان محمدی

ایمان محمدی

کارشناس تربیت بدنی،امور فرهنگی و امور دانشجویی

سید علی دهقانی

سید علی دهقانی

کارشناس فناوری اطلاعات

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس آموزش

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

کارشناس کارگزینی هیئت علمی، حقوق و دستمزد

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس کارگزینی غیر هیئت علمی

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

فاطمه جگری

فاطمه جگری

کارشناس امور خوابگاه