افراد

دکتر داود میرزائی

دکتر داود میرزائی

رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر سعید وحدتی

دکتر سعید وحدتی

معاون اداری و مالی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر محمدرضا قانعی

دکتر محمدرضا قانعی

معاون آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک

تلفن: ---

دکتر وحید نکوخو

دکتر وحید نکوخو

مشاور و دبیر هیات رئیسه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - نظریه توزیع

تلفن: ---

دکتر رضا کیخایی

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن: ---

دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر

تلفن: ---

دکتر منیژه بحرینی

دکتر منیژه بحرینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالز تابعی

تلفن: ---

دکتر عباس چراغی

دکتر عباس چراغی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز

تلفن: ---

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

تلفن: ---

دکتر فاطمه حسن‌زاده

دکتر فاطمه حسن‌زاده

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - کاربردی

تلفن: ---

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی

تلفن: ---

دکتر ابراهیم زارعی

دکتر ابراهیم زارعی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

تلفن: ---

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

دکتر سید فخرالدین نوربهبهانی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

تلفن: ---

دکتر راضیه واحد

دکتر راضیه واحد

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

تلفن: ---

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: آمار - فرآیند تصادفی

تلفن: ---

امیرحقانی

امیرحقانی

سرپرست حوزه ریاست

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

کارشناس دفتر طرح، برنامه و فناوری

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر امور فرهنگی

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول امور عمومی

احمد اسکندری

احمد اسکندری

مسئول حراست

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس مسئول حوزه آموزش

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس امور دانشجویی

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

کارشناس کارگزینی، حقوق و دستمزد

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس امور تغذیه

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس مسئول گروه

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

مسئول امور خوابگاه