رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دکتر داود میرزائی

دکتری ریاضی گرایش آنالیز عددی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بر اساس تشکیلات سازمانی، مصوب مجلس شورای اسلامی، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، کليه امور دانشگاه توسط رئيس دانشگاه و با همکاري معاونان ذيربط اداره مي شود.
رئیس دانشگاه به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و با توجه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و محور اصلي اتخاذ تصميمات و عملکرد دانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد.
بخشی از وظایف و اختیارات : تعیين سياست کلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي ، رهبري فعاليت هاي آموزشي و اداري ، نظارت در تهيه بودجه و پيشنهاد آن به هيأت امناي دانشگاه ، اعمال نظارت بر فعاليت هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها ، ارائه گزارش ساليانه عملکرد دانشگاه به وزارت متبوع ، نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه، روساي دانشکده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسؤلان واحدهاي ذيربط ، اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي تعيين شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، ارائه پيشنهاد همکاري هاي علمي با ساير مراكز آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه ، نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه برابر با ضوابط و مقررات.