راهنمای تسویه حساب دانشجویی، درخواست تاییدیه تحصیلی و ارسال پستی مدرک موقت