برگزاری هفته پژوهش و فناوری در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار