سخنرانی هفته پژوهش

سخنرانی هفته پژوهش

یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸ 192

 

 
ردیف تاریخ برگزاری سخنرانان چکیده
1

شنبه  1398/09/23 ساعت 13:00 الی 15:00

سالن میرزاخانی -  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 

آقای دکتر مجید فخار

رئیس دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه اصفهان

آقای دکتر  داود میرزائی

رئیس سابق دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

مدیرگروه ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان

 

2

یکشنبه  1398/09/24 ساعت 13:15 الی 14:00

سالن میرزاخانی -  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

سرکارخانم فرنوش غفارپور
3

دوشنبه  1398/09/25 ساعت 13:15 الی 14:00

سالن میرزاخانی -  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دکتر وحید نکوخو

معرفی خانواده توزیع‌های ارتجاعی دومتغیره به منظور تحلیل داده‌های گسسته

دانلود کنید

4

دوشنبه  1398/09/25 ساعت 14:00الی 15:00

سالن میرزاخانی -  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دکتر راضیه واحد

گزارش دوره تحقیقاتی  در دانشگاه ورونا ایتالیا

دانلود کنید