اطلاعیه ترم تابستان

اطلاعیه ترم تابستان

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برای پنجمین دوره مجری برگزاری ترم تابستان بصورت الکترونیکی)مجازی( در تابستان 98 میباشد.

یکشنبه، ۰۲ تیر ۱۳۹۸ 134

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برای پنجمین دوره مجری برگزاری ترم تابستان بصورت الکترونیکی)مجازی( در تابستان 98 میباشد.

دانشجویان محترم می توانند با مطالعه دستورالعمل زیر نسبت به ثبت نام و پیگیری امور مربوط به ترم تابستان خود اقدام نمایند:

دستورالعمل ترم تابستان