معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

 

 

دکتر محمدرضا قانعی، سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

 

الف شرح برخی ازوظایف آموزشی :
1 - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و
آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛
2 - برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدھای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدھای وابسته و اجرای برنامه ھا و
فعالیت ھای آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
3 - پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی در ھر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه
ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
4 - برنامه ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
5 - ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی دانشکده، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم
به وزارت حسب مورد؛
6 - برنامه ریزی برای ارتقای مهارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
10 - نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشکده با هماهنگی وزارت متبوع؛


ب شرح برخی از وظایف پژوهشی :
1 - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه و بانکھای اطلاعاتی دانشکده مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای
مربوطه؛
2 - برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛
3 - کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوهشی دانشکده
6 - مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتھای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده جهت ارائه به هیات رئیسه
7 - همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانسھای علمی
9 - همکاری در اجرای طرح های پژوھشی اعضای هیات علمی
10 - تهیه برنامه پژوھشی دانشکده و ارائه اھداف و تعیین اولویتھای پژوھشی در قالب برنامه ھای میان مدت و بلند مدت
12 - بررسی و ارزیابی فعالیتھای دانشکده در چارچوب برنامه ھای رشد و توسعه کشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و
نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ھیأت رئیسه؛

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار