معرفی معاونت مالی ،اداری و پشتیبانی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن مدیریت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو مدیریت اداری و مالی یکی از مدیریت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

شرح وظايف مصوب معاونت اداري و مالي كه در سال ۱۳۶۹ به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است بقرار زير مي باشد:

  • تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوط. 
  • نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي و خدماتي دانشگاه با رعايت مقررات مربوط.
  • نظارت بر تهيه و تدارك احتياجات دانشگاه و امور تأسيساتي و تعميراتي بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجراي قراردادها.
  • تعقيب و اعمال نظارت بر عمليات اجرايي در واحدهاي تابعه و كوشش در حل مسائل موجود و پيشبرد فعاليت واحدهاي مزبور.
ساختار سازماني:
معاونت اداري مالي: 
دکتر سعید وحدتی
 
دفتر مدیریت:
تلفن تماس: 57995204-031
آدرس: خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - دفتر معاونت اداری و مالی
 
 
 
 

 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار